" Hansi aati hai mujhe hasrat-e-insan par… gunah karta hai khud, laanat bhejta hai shaitan par. "